MAKALELER

Tüm Makaleler
20.08.2021

Yeni İş Arama İzni Hakkında Bazı Bilgiler

Feshi ihbarla iş akdini ister işçi ister işveren sona erdirsin işveren, işçiye, yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz. İşçinin çalıştırılmadığı bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri için yeni iş arama izni verilmesi gerekmez.

İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.  Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İş arama izni toplu olarak kullanılsa dahi işçinin SGK çıkışının ihbar süresinin son günü yapılması gerekir.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni vermediği gibi bu sürelerde işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı ödemesi gerekir. Yeni iş arama izninin verilmemiş olması, ihbar önelinin geçersiz olduğu sonucunu doğurmaz.

İş arama izni kamu düzeniyle ilgili olduğundan işçi sözleşmeyle de olsa bu hakkından vazgeçemez. Ancak işçinin, işveren tarafından yapılan feshin geçersiz olduğunu düşünmesi sebebiyle işe iade davası açması durumunda, açtığı davadan sebep kendi tercihiyle iş arama iznini kullanmaması halinde, sonradan iş arama izni ücreti talebinde bulunması iyiniyetli bir davranış sayılmaz.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri