GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku gerek gerçek gerekse tüzel kişiler olmak üzere hemen her kesimi yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukuku bölümleri içinde önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Gayrimenkul Hukukunun temelini oluşturan “mülkiyet hakkı” gerek T.C. Anayasası gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilmekte ve korunmaktadır.

Gayrimenkul projelerinde tarafların haklarının korunması, taraflar arasında alım satım sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi, gayrimenkullere ilişkin olarak kira sözleşmelerinin tanzimi, tahliye davaları, ayni hak tesisi işlemleri ve diğer tapu işlemleri, Gayrimenkul hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda müvekkillerin temsil edilmesi de Bozkurt Hukuk & Danışmanlık faaliyetleri arasındadır.

Genel olarak örnek verilebilecek bir takım Gayrimenkul hukuku faaliyetleri de şunlardır;

Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,

Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi, ecrimisil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,

Şuf’a, ön alım, davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,

Muris muvazaası – mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi,

Kamulaştırma ve bedel artırım davalarında tarafların temsil edilmesi,

Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,

Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi,

Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,

Kira sözleşmelerinin feshi ve tahliye davaları

Gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsil edilmesi,

Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,

Tasarrufun iptali davaları

Tapu iptali ve müdahalenin men’i

İletişim Bilgileri