İŞ HUKUKU

İş hukuku, işveren ve işçi arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.  Bu hukuk dalına ilişkin uyuşmazlıklarda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlamaktayız.

İş hukukuna Dair Vekillik Hizmetlerimiz

Kıdem Tazminatı Alacağı Davası

İşe İade Davası

İhbar Tazminatı Alacağı Davası

Fazla Mesai Alacağı Davası 

İş Kazaları 

İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları

Kötü Niyet Tazminatı Davası 

İş sözleşmesinin hazırlanması 

Hizmet Tespit Davası 

Şirketlere İş hukuku alanında danışmanlık verilmesi 

 

KIDEM TAZMİNATI DAVASI 

Kıdem tazminatı, işçinin yıllarca birikmiş emeğinin ve yıpranma payının karşılığı olarak alınan bir tazminattır. İşçinin kıdeminin karşılığı olarak bu tazminatı talep edebilmesi için kanunda birtakım şartlar aranmış olup bu şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlardan ilki işçinin en az 1 yıllık kıdemi bulunmalıdır. Bir diğeri ise;  iş sözleşmesini işçi feshetmişse şayet haklı nedenle feshettiği takdirde, işveren feshetmişse şayet haksız bir şekilde feshettiği takdirde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Bu iki şartla hak kazanılan kıdem tazminatı, giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır. 

İŞE İADE DAVASI 

İşçi, işveren tarafından işten geçerli bir neden olmaksızın çıkartılmışsa şayet iş kanununun aradığı şartlar sağlandığı takdirde işe iade davası açar. 

İşe iade davası için kanunda aranan şartlar;

·       İş Kanunu Kapsamında Çalışıyor Olmak,

·       Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışıyor Olmak,

·       İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi,

·       İşyerinde En Az 30 İşçi Çalışması,

·       İşçinin En Az 6 Aylık Kıdeminin Olması,

·       Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayanmaması,

·       İşveren Vekili Olmamasıdır.

Yukarıdaki şartlar var ise işçi, işten çıkarılmasına ilişkin fesih bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde arabuluculuk başvurusu yapmalıdır. Arabuluculuk başvurusu neticesinde, anlaşılamadığı takdirde 2 hafta içerisinde de dava açılması gerekmektedir. Süreler hak düşürücü niteliktedir bu sebeple sürelere dikkat edilmelidir. İşe iade davası sonucundaysa işçinin işe iade ve 4 aylık boşta geçen sürenin ücretinin işçiye ödenmesine karar verilir. 

 

ŞİRKETLER İÇİN İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Bu kapsamda iş sözleşmesinin hazırlanmasından feshine kadarki süreç titizlikle yürütülmektedir. Devamsızlık çizelgesi, çalışma saatlerinin hazırlanması, ihtarın hazırlanması gibi belgelerin hazırlanması ile birlikte çalışan işçilerin çıkması ya da çıkartılması durumundaki hukuki süreçle de ilgilenilmektedir. Arabuluculuk aşamasıyla, bu aşamada anlaşılma sağlanamaz ise dava sürecinin takibi yapılmaktadır. 

İletişim Bilgileri